Algemene voorwaarden

Service partner van:

LOGO E+P logo-vb

Campermakelaar.nl

Beoordeel ons

ZiZo Campertechniek

Kamerlingh Onnesweg 31
3316 GK Dordrecht
 
Tel: 078-6174700

 

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief, maximaal 1 per maand

OPENINGSTIJDEN

Wij verzoeken u om voordat u naar ZiZo Campertechniek komt even telefonisch contact op te nemen of stuur een mail aan info@zizocampertechniek.nl . Hiermee voorkomt u lange wachttijden en teleurstellingen.

Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10:30 tot 15:30

We horen u graag en bedanken u voor uw begrip.

Ma – do 8:30 – 17:30
Vrij Alleen op afspraak
Za – zon Gesloten

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1

De koper erkent uitdrukkelijk, en voorafgaand aan deze offerte/bestelling/ koopovereenkomst, kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en stemt hier volledig mee in.  Elke wijziging van deze voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk bij de bestelling te worden overeengekomen.

Artikel 2

Het staat de koper vrij de aangekochte goederen, alvorens ze mee te nemen, te ontdoen van hun verpakking en ter plaatse te testen in het bijzijn van de verkoper. Hiermee bevestigt de koper dat de goederen beantwoorden aan zijn wensen en geen enkele zichtbare gebreken vertonen. Voor het overige dienen alle verborgen gebreken binnen 14 dagen na levering van de goederen schriftelijk aan de verkoper te worden bekendgemaakt. Als de verkoper verantwoordelijk kan worden gehouden voor niet-conforme of gebrekkige levering zal de verkoper in overleg met de koper overgaan hetzij tot herstelling van het gebrek, hetzij tot vervanging van de koopwaar, hetzij tot terugbetaling van de tegenwaarde ervan op het ogenblik van de verkoop. De vrijwaringsplicht van de verkoper m.b.t. gebreken en de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van zijn leveranciers.

Artikel 3

Indien de goederen verzonden worden is de verzending op risico en voor rekening van de koper tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4

De aanvaarding van een offerte/bestelling houdt voor beide partijen een koopovereenkomst in. Indien een voorschot wordt betaald, zal hiervoor een factuur worden opgemaakt.  Als de koper de bestelling annuleert is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 40% van de waarde van de bestelling, tenzij een werkelijke schade kan worden bewezen.

Artikel 5

Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht (bijv. wanneer goederen niet meer beschikbaar zijn bij de leverancier, of er tijdelijk niet voorradig zijn, etc.), bij staking, faillissement leverancier en dergelijke, niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, zal hij de koper hiervan direct op de hoogte brengen, waarna de overeenkomst zonder enige schadevergoeding als ontbonden dient te worden beschouwd. Een eventueel bij de bestelling betaald voorschot zal in dergelijke gevallen binnen 10 dagen worden terugbetaald.

Artikel 6

Wanneer bestelde en beschikbare goederen binnen 15 dagen na aanmaning door de verkoper niet worden afgehaald, kan de verkoper uitvoering van de overeenkomst eisen. Bij in gebreke blijven heeft de verkoper recht op een schadevergoeding van 15% van de normale verkoopwaarde, tenzij een werkelijke schade bewezen kan worden. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper, vanaf het verstrijken van de voorgenoemde termijn van 15 dagen.

Artikel 7

Alle facturen en levering zijn contant of per pin betaalbaar in het pand van de verkoper bij de levering van de goederen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De verkoper behoudt in voorkomend geval het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot volledige betaling van de factuur is geschied. Bij niet betalen van de factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn  zal de dan geldende wettelijke rente aan u worden berekend.

Artikel 8

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen 12 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de factuur als aanvaard zal worden beschouwd.